Sanuki C.C.

Sanuki C.C. 5186, Kabe, Sanuki-shi Kagawa 769-2104

function initMap() { $('#map').height(450); var uluru = {lat:34.3124061, lng:134.2275778}; var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), { zoom: 9, center: uluru }); var marker = new google.maps.Marker({ position: uluru, map: map }); }

12.41 °C light rain

Fri

12.41°C

12.24°C

Sat

8.05°C

8.05°C

Sun

7.99°C

7.99°C

Mon

9.2°C

9.2°C

Tue

12.48°C

12.48°C

Wed

12.38°C

12.38°C

Telephone

+81 87 895 0011

Holes

18