Waitara Golf Club

Waitara Golf Club Mouatt Street, Waitara 4656 PO Box 98, Waitara

Telephone

+64 6 754 8923

Email

waitara@golf.co.nz

Holes

18