Golfclub Hamburg-Holm e.V. Haverkamp 1 D-25488 Holm

Telephone

+49 41 03 9 13 30

Holes

18/9