Taranui Golf Club, Hihi Street Ohura, Taranaki

8.46 °C overcast clouds

Thu

8.46°C

7.77°C

Fri

12.77°C

9.9°C

Sat

11.27°C

11.27°C

Sun

12.98°C

12.98°C

Mon

12.23°C

12.23°C

Tue

11.93°C

11.93°C

Telephone

+64 7 893 8709

Email

taranui@golf.co.nz

Holes

9